a

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Menu
 

Blog

Odporúčania influencerov na okuliare či výživové doplnky je v Českej republike nezákonné

Nové pravidlá pre prevádzkovateľov obchodov v Českej republike začali platiť 26. mája 2021, a preto je najvyšší čas predstaviť si najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela Zákona o regulácii reklamy (ďalej len „novela“) priniesla. Novela priniesla zmeny najmä v reklame pre zdravotnícke prostriedky, ktoré treba zohľadniť najmä v online kampaniach či e-shopoch. Vyššie spomenutá novela smeruje k zmenám spojených s úpravou reklamy na zdravotnícke pomôcky a diagnostické pomôcky in vitro a bude teda podliehať rôznym obmedzeniam, ako napríklad aj reklama na lieky. Čo ale predstavuje pojem zdravotnícky prostriedok? Zdravotnícke prostriedky máme vlastne všade okolo nás – kontaktné šošovky, rôzne hrejivé náplaste, očné či nosné spreje, krémy a mnoho ďalších (napríklad aj antigénové...

Continue reading

Zmeny v DPH platné od 1.7.2021 pri zásielkovom predaji do krajín EÚ

Zníženie minimálnej hranice pre registráciu k DPH v krajinách EÚ Podnikatelia, ktorí predávajú tovar na diaľku(najčastejšie sú to e-shopy) do krajín Európskej únie konečným spotrebiteľom alebo firmám bez IČ DPH, budú po novom musieť splniť dôležitú podmienku. Ak dodáte tovar s obratom v súčte nad 10 000€ mimo Slovenskej republiky, tak sa po novom budete musieť registrovať k DPH vo všetkých štátoch Európskej únie do ktorých tovar dodávate. Ak napríklad do Čiech dodáte tovar za 5000€ a do Poľska tovar za 6000€, tak ste dodali tovar mimo Slovenska v súčte za 11000€ (čiže ste prekročili stanovenú hranicu) a preto sa musíte registrovať k DPH v Česku a Poľsku. Po registrácií...

Continue reading

Právna analýza trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok

V Ribar & Partners vždy bojujeme 🤜 za spravodlivý a primeraný trest pre našich klientov a obzvlášť v prípadoch kde klientom za malé množstvom marihuany hrozia 10 -15 ročné tresty. Súčasný stav je nevyhovujúci a treba ho zákonne upraviť, preto sa spojili rodiny našich klientov, ktoré sme podporili právnou analýzou a vytvoril sa otvorený list ktorý upozorňuje na súčasný stav. List je verejné dostupný na www.slobodapreroba.sk Analýza pomohla diskusiu o marihuane zvecniť a opätovne otvorila debatu o neprimeraných trestoch za drogy. Text analýzy: Úvodom by sme chceli upozorniť, že cieľom analýzy je  priniesť do diskusie ohľadom trestania za drogové trestnú činnosti málo pertraktovaný eurokomfortný pohľad na súčasnú legislatívu Slovenskej republiky, nakoľko nie...

Continue reading

Drogová trestná činnosť v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

Dňa 11.6.2020 Súd­ny dvor (pr­vá ko­mo­ra) vy­dal roz­su­dok vo ve­ci C‑634/1. Pred­me­tom da­né­ho ko­na­nia bol návrh na za­ča­tie pre­ju­di­ciál­ne­ho ko­na­nia po­da­ný Ok­res­ným sú­dom Słupsk, Poľ­sko. Návrh na za­ča­tie pre­ju­di­ciál­ne­ho ko­na­nia sa tý­kal vý­kla­du člán­ku 4 ods. 2 písm. a) rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia Ra­dy 2004/757/SVV z 25. ok­tób­ra 2004, kto­rým sa sta­no­vu­jú mi­ni­mál­ne us­ta­no­ve­nia o zna­koch skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov a tres­tov v ob­las­ti ne­zá­kon­né­ho ob­cho­du s dro­ga­mi v spo­je­ní s člán­kom 2 ods. 1 písm. c) toh­to rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia, ako aj člán­kov 20, 21 a 49 Char­ty zá­klad­ných práv Európ­skej únie....

Continue reading