Podmienky ochrany osobných údajov

1. Čo je účelom týchto podmienok ochrany osobných údajov?

 1. Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre našu advokátsku kanceláriu RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Halenárska 18A, Trnava 917 01, IČO: 53 191 030 (ďalej aj „My“) veľmi dôležitá.
 2. Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb našim klientom a pri výkone advokátskeho povolania; pri plnení zákonných, stavovských a zmluvných povinností; a pri ochrane oprávnených záujmov nás, našich klientov a iných osôb.
 3. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”), ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj ďalšími predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Dodržiavame Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi Slovenskej advokátskej komory schválený Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 00676/2018-Os-9 zo 4. decembra 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. decembra 2018 (ďalej len „Kódex“). Dodržiavanie Kódexu môže v zmysle článku 24 ods. 3 GDPR poslúžiť ako prvok na preukázanie splnenia povinností advokátov vyplývajúcich z GDPR. Kódex správania SAK je dostupný na https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224?web/sk/cms/closeBanner=1
 5. Zároveň tieto podmienky ochrany osobných údajov predstavujú plnenie našej informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článkov 13 a 14 GDPR.

2. Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 1. RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. o Vás spracúva predovšetkým bežné osobné údaje ako sú meno, priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 2. V prípade, ak pre Vás alebo Vašu spriaznenú osobu plníme povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spracúvame okrem vyššie uvedených aj Vaše majetkové a finančné pomery.
 3. Citlivé osobné údaje ako sú údaje, ktoré by odhaľovali Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a iné osobitne citlivé osobné údaje budeme o Vás spracúvať výlučne v prípade, ak by to bolo nevyhnutné v súvislosti so zastupovaním klienta v súdnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci.

3. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účely spracúvania

Primárny právny základ

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb )

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený
záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Výkon funkcie oprávnenej osoby podľa Zákona o registri partnerov
verejného sektora

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a plnenie
zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi
Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c)
GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1
písm. f) GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6
ods. 1 písm. f) GDPR

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zvyšovanie povedomia o advokátskej kancelárii v online prostredí

Oprávnený záujem RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely
historického a vedeckého výskumu

Právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c)
GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c)
GDPR

Zabezpečovanie elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci,
vykonávanie zaručenej konverzie dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a naopak, správa elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy SR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, najmä zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov advokátskej kancelárie (právna agenda)

Oprávnený záujem RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.

4. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

 1. Pri spracúvaní osobných údajov dbá naša advokátska kancelária na dodržiavanie zákonnej povinnosti ich sprístupňovania len v nevyhnutnom rozsahu. V rámci RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. môže dochádzať k sprístupneniu osobných údajov zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným alebo daňovým poradcom, poskytovateľom serverového úložiska, poskytovateľom účtovného softvéru, Slovenskej advokátskej komore alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Oprávnené záujmy

Vysvetlenie

Ochrana majetku, finančných záujmov a postavenia na trhu

Pri uplatňovaní tohto oprávneného záujmu využíva RIBÁR & PARTNERS, s.r.o princípy štandardne navrhnutej ochrany osobných údajov nastavenej na technicky nevyhnutné minimum.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Ide o situácie, kedy si RIBÁR & PARTNERS, s.r.o uplatňuje právo na obhajovanie svojich právnych nárokov.

Zvyšovanie povedomia o RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. v online prostredí

Pri zverejňovaní obsahu na sociálnych sieťach (Google a LinkedIn) a na našej webstránke môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Účely priameho marketingu

Účely priameho marketingu môžu v zmysle recitálu 47 GDPR predstavovať oprávnené záujmy.

5. Vykonávame automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania?

 1. Profilovaním sa rozumie vytvorenie určitého profilu užívateľa na základe jeho správania a jeho charakteristík, a následne je tento profil aplikovaný na jednotlivca alebo skupinu osôb. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevykonávame.

6. Prenášame vaše osobné údaje do tretích krajín?

 1. Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame, pokiaľ si to vyslovene nevyžaduje výkon advokácie (napr. odovzdanie osobných údajov spolupracujúcemu advokátovi v tretej krajine na základe pokynu klienta) alebo plnenie povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 1. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011. Napr.:
  1. knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich (10) rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
  2. inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich (10) rokov od jeho spísania;
  3. ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
  4. skartačná lehota klientskeho spisu je desať (10) rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.
 1. Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:
 2. klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 3. skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 4. skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 5. skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

8. Ako o vás získavame osobné údaje?

 1. Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
 2. Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 1. Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 3. Ako klient máte právo na prístup k vašim osobným údajom, čo znamená, že máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. A ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom alebo kópiu spracúvaných osobných údajov.
 4. Ako klient máte tiež právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré spočíva v oprave nesprávnych osobných údajov alebo v doplnení neúplných osobných údajov našou advokátskou kanceláriou bez zbytočného odkladu.
 5. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR.
 6. Ak sa osobné údaje týkajú klienta našej advokátskej kancelárie (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a ustanovenie § 18 ods. 8 zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“
 7. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

10. Ako pristupujeme k ochrane Vášho súkromia v elektronických komunikáciách? Spracúvame súbory cookies?

 1. Webstránka advokátskej kancelárie RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. spracúva informácie v koncovom zariadení užívateľa, tzv. súbory cookies, ktoré webové servery ukladajú do Vášho prehliadača alebo koncového zariadenia pri návštevách niektorých webových stránok. Informácie získané prostredníctvom súborov cookies sú anonymné a ich používanie zaisťuje správne fungovanie našich webových stránok.
 2. Súbory cookies nevyužívame na identifikáciu jednotlivých návštevníkov stránok, ibaže nám títo návštevníci sami poskytnú svoje kontaktné údaje prostredníctvom webového formuláru Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že súhlas so spracúvaním súborov cookies od Vás žiadame prostredníctvom vyskakovacieho (pop-up) okna priamo na webstránke. Za súhlas so spracúvaním súborov cookies sa v zmysle ustanovenia § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považuje aj príslušné nastavenie webového prehliadača (napr. nastavenie neblokovať súbory cookies).

11. Môžu sa tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť?

 1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.
 2. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu alebo iným primeraným spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 902 333 746, e-mailom na alebo poštou na adrese nášho sídla Halenárska 18A, Trnava 917 01.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram