Obchodné podmienky

1. Čo je účelom týchto obchodných podmienok?

 1. Poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom o advokácii a ich dostupnosť pre klienta je pre našu advokátsku kanceláriu RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Halenárska 18A, Trnava 917 01, IČO: 53 191 030 (ďalej aj „My“) dôležitá.
 2. Tieto obchodné podmienky vysvetľujú, akým spôsobom poskytujeme právne služby podľa zákona o advokácii a akým spôsobom si môžete tiež rezervovať online a osobné konzultácie. Tieto podmienky sa vzťahujú len na služby, pre ktoré si klient objednáva online prostredníctvom rezervačného formulára.

2. Ako si môžete rezervovať konzultáciu?

 1. Ak si chcete rezervovať konzultáciu s RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. najprv vyplníte rezervačný formulár. Vyberte presne, o ktorú službu máte záujem, alebo zadajte preferovaného právnika, ktorého by ste chceli konzultovať, a zhrňte predmet konzultácie v niekoľkých vetách.
 2. Uistite sa, že ste vyplnili všetky údaje správne, pretože nemôžeme byť zodpovední za nesprávne údaje a súvisiace škody. Údaje o spoločnosti môžete vyplniť aj v prípade, že si objednáte konzultáciu o spoločnosti. Z dôvodov nevyhnutnej identifikácie vyžadovanej predpismi upravujúcimi poskytovanie právnych služieb uveďte len pravdivé údaje.
 3. Odoslaním formulára je návrh na uzatvorenie zmluvy, potvrdíme váš súhlas s rezerváciou na e-mail, ktorý ste vyplnili vo formulári. Týmto potvrdením sa medzi nami uzatvára zmluva o poskytovaní právnych služieb, pokiaľ ide o poskytovanie zvolenej konzultácie. Na poskytovanie akýchkoľvek iných právnych služieb sa môže uzavrieť následná zmluva.
 4. Ak nájdeme nezvyčajné alebo nepravdepodobné informácie o vyplnených osobných údajoch alebo o množstve konzultácií, o ktoré požiadame v rezervačnom formulári, môžeme vás kontaktovať pred potvrdením rezervácie, aby sme overili správnosť údajov alebo neprijali rezerváciu. Budeme vás o tom informovať e-mailom.
 5. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadnu rezerváciu bez uvedenia dôvodu alebo zrušenia rezervácie, ak nie sme schopní poskytnúť právnu službu z právnych dôvodov (napr. konflikt záujmov). Ak ste už zaplatili cenu za konzultáciu, vrátime ju na účet, z ktorého sme dostali platbu.

3. Ako prebieha úhrada odmeny a jej fakturácia?

 1. Ihneď po odoslaní rezervácie vás požiadame o zaplatenie konzultácie, ktorá je zmluvnou časovou odmenou. Cenu za naše služby je možné uhradiť kartou online prostredníctvom platobnej brány.
 2. Nie sme platcami DPH a za každý typ konzultácie je uvedená jej cena vrátane DPH. Cena zahŕňa konzultáciu s právnikom na 60 minút alebo 30 minút. Neúčtujeme žiadne dodatočné poplatky ani náklady.
 3. Po pripísaní platby na účet vám bude faktúra zaslaná e-mailom.

4. Ako prebieha konzultácia?

 1. V rezervácii ste si vybrali dátum, oblasť a právnika, s ktorým sa radšej zaoberáte vašou záležitosťou.
 2. Vyhradzujeme si právo zmeniť osobu poskytujúcu konzultáciu v odôvodnených prípadoch.
 3. Poskytneme vám právne služby s využitím potrebných odborných znalostí a náležitej starostlivosti. Aby ste to však mohli urobiť, musíte nám poskytnúť maximálnu súčinnosť a poskytnúť nám všetky relevantné informácie.
 4. Všetky naše služby sa riadia zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Preto sa môžete spoľahnúť na všetky poskytnuté informácie, aby podliehali našej dôvernosti a mlčanlivosti.
 

5. Ako stornovať rezerváciu konzultácie alebo zmeniť termín konzultácie?

 1. Ak by ste chceli zrušiť rezerváciu konzultácie pred jej začatím, urobte tak výlučne e-mailom uvedením čísla účtu pre akúkoľvek refundáciu alebo časť refundácie. Časť ceny nevraciame, pretože príslušný právnik už študoval vašu záležitosť a vyčlenil si čas na stretnutie s vami, čiastočne preto, že naše služby už boli poskytnuté.
 2. V prípade, ak zrušíte aspoň dva (2) pracovné dni pred dohodnutým dátumom konzultácie, vrátime 100% z konzultačnej ceny.
 3. V prípade, ak zrušíte jeden (1) pracovný deň pred alebo v deň konzultácie, vrátime vám 50% z konzultačnej ceny;
 4. V prípade, že sa na konzultácii nezúčastníte bez predchádzajúceho ospravedlnenia, máme právo účtovať storno poplatok vo výške 100% z ceny konzultácie.
 5. Ak sa jednoducho nemôžete zúčastniť dátumu a máte záujem o jeho zmenu, napíšte nám alebo kontaktujte osobu, ktorá s vami spracovala rezerváciu z našej advokátskej kancelárie a dohodnite si náhradný dátum. Takúto zmenu dátumu sme oprávnení akceptovať len dvakrát, v prípade, že sa nemôžete zúčastniť druhého alternatívneho dátumu, máme právo odstúpiť od zmluvy.
 6. Môžeme zmeniť dátum alebo miesto konzultácie. V tomto prípade vám okamžite napíšeme e-mail, ktorý ste poskytli v rezervačnom formulári, a dáme vám na výber, či chcete vrátiť plnú cenu konzultácie, ktorú ste zaplatili, alebo si vybrať iný dátum alebo spôsob konzultácie. Ak chcete vrátiť plnú cenu konzultácie, vrátime ju na účet, ktorý nám poskytnete alebo z ktorého k nám peniaze prišli, do desiatich (10) dní od nášho súhlasu.
 

6. Ako reklamovať naše služby?

 1. Ak chcete reklamovať naše služby, dajte nám vedieť e-mailom alebo na našu adresu vyššie. V sťažnosti uveďte svoj kontakt, čo a prečo si nárokujete, kedy a ako sme vám službu poskytli, a uveďte, ako chcete sťažnosť vybaviť.
 2. Ak vo vzťahu k nám konáte ako spotrebitelia, máte právo na náhradu nákladov, ktoré skutočne vznikli pri uplatnení nároku, tieto náklady sa považujú za najnižšie možné.
 3. Upozorňujeme, že služby si nemôžete nárokovať len preto, že nesplnili vaše subjektívne očakávania.

7. Ako odstúpiť od zmluvy?

 1. Ak si rezervujete služby ako jednotlivci (spotrebitelia), máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní od jej uzavretia. Stačí nám dať vedieť o odstúpení e-mailom. Prípadne môžete použiť kontaktný formulár. Môže sa však stať, že konzultácia sa uskutoční v rámci tejto 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade nám dáte svoj súhlas, že ak je dátum konzultácie pred koncom lehoty, nemáte právo odstúpiť od zmluvy.

8. Ako mimosúdne riešiť spor so spotrebiteľom?

 1. V prípade problému sa ako spotrebitelia môžete obrátiť na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá je poverená mimosúdnym urovnávaním spotrebiteľských sporov v oblasti sporov medzi advokátom a spotrebiteľom. Webová stránka tohto povereného subjektu je www.sak.sk a tu nájdete viac podrobností vrátane formy žiadosti o začatie konania.
 2. Riešenie bude iniciované len na váš návrh, v prípade, že spor nie je možné vyriešiť priamo s nami. Ak sa nám nepodarí vyriešiť tento spor priamo, poskytneme vám všetky písomné informácie týkajúce sa možného mimosúdneho urovnania.
 

9. Ako spracúvame a chránime osobné údaje?

 1. Informácie o tom ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram