Ako sa počíta spravodlivosť pri trestoch za konope

0 min.

Úvod

Ako sa počíta spravodlivosť pri trestných činoch za prechovávanie a pestovanie konopy

V spolupráci so Združením Storm a #Frepepo predstavujeme analýzu "Ako sa počíta spravodlivosť pri trestných činoch za prechovávanie a pestovanie konopy“. Táto štúdia ponúka dôkladný pohľad na súčasnú metodológiu výpočtu trestu za prechovávanie konopy.

V súčasnej dobe sa vo svete stretávame s rôznymi prístupmi k problematike výpočtu trestov za prechovávanie a pestovanie konopy. Preto je dôležité pochopiť, ako sa tresty za takéto činy vypočítavajú.

Na Slovensku je výška trestu za konopu určovaná na základe dvoch hlavných veličín:

1.Hmotnosť drogy: Fyzické množstvo konopy, ktoré sa našlo u osoby alebo na mieste, kde sa pestovala.

2.Cena drogy: Hypotetická trhová hodnota konopy, ktorá vychádza z monitoringu cien na čiernom trhu.

Výpočet trestu prebieha tak, že súčin týchto dvoch údajov sa porovná s preddefinovanou tabuľkou, ktorá určuje výšku trestu.

Aktuálne metódy zisťovania týchto veličín majú viacero nedostatkov. Cieľom danej analýzy je poukázať na vysokú chybovosť dát čo spôsobuje, že trest je vypočítaný nesprávne.

Ako sa určuje trest?

Určenie trestu sa odvíja od hodnoty drogy, čo sa vyjadruje u prechovávateľov ako hypotetický majetkový prospech .

Vedeli ste, že dané sumy sú nastavené na úroveň minimálnej mzdy z roku 2007 (a jej násobkov) a odvtedy sa ich výška nevalorizovala ?
                               

Ak by sme nastavili hodnoty na dnešnú úroveň minimálnej mzdy tj. 750€ tabuľka by vyzerala takto:

Podľa zistení polície cena konopy sa za posledných 10 rokov nemenila. Naproti tomu nastal reálny rast príjmov, teda spotrebiteľ si vie dovoliť kúpiť viac, čo spôsobuje vyšší trest.

Ako sa určuje cena?

Zisťovanie ceny na čiernom trhu vykonáva Národná protidrogová jednotka (NPJ). NPJ zisťovanie vykonáva každý štvrťrok a pre každý samosprávny kraj samostatne pre vybrané omamné a psychotropné látky (ďalej len OPL). Zisťovanie vykoná analýzou spisov, analýzou záchytov drogy, výsluchmi samotných užívateľov drog a predajcov drog.

Presná metodika a postup nie je známy. Dané údaje majú podľa Ministerstva vnútra len orientačný a štatistický účel a má ísť o najnižšie a najvyššie zistené ceny na čiernom trhu.

Príklad cien zistený NPJ za 2. 1/4 roku 2022 (€/g)

Metodológia zberu dát je nastavená tak, že cena drogy sa určuje každý ¼ rok pre každý samosprávny kraj (8) a pre každú látku (vyše 350).

Z údajov je zrejmé, že metodika zberu dát (každý 1/4 rok, pre každú látku a pre každý samosprávny kraj) spôsobuje, že objektívne nie je možné zachytiť údaje o cene u väčšiny OPL v danom čase a mieste.

Polícia sleduje len vybrané návykové látky. Ak ale k záchytu návykovej látky v sledovanom období nedôjde, polícia nevie zistiť cenu vybranej látky a určuje poslednú určenú ceny v rámci celej Slovenskej republiky. Výška trestov je zároveň priamo závislá od cien záchytov. Laicky povedané, ak polícia zachytí len ceny návykových látok vo vysokých cenových hladinách, tak hodnoty trestov budú vyššie.

Ide o umelé navyšovanie výšky trestu. Napríklad ak došlo k zaisteniu páchateľa v 2. 1/4 roku 2022 v Trnavskom kraji, ktorý si kúpil v Trnavskom kraji konopu za 5 € za 1 g tak podľa zistení polície súd určil sumu 10 € za 1g, nakoľko daná cena vyplýva z tabuľky NPJ.

Pri zisťovaní cien návykových látok na čiernom trhu sa neaplikujú metódy štatistiky ako napríklad pri zisťovaní vývoji cien nehnuteľností, či vývoji politických preferencií.

 

Aké tresty podľa miesta zadržania

Z dôvodu metodiky zberu údajov o cene sa tak umelo mení závažnosť trestného konania aj v mieste a čase. Čiže je rozhodujúce kde a kedy vás s konopou chytia. Čo je priamo v rozpore s princípom aby právo bolo predvidateľné.

 

Príklad trestov pre páchateľa za vypestovanie 3 rastliny konopy (z ktorých je možné získať 0,5 kg ) konopy v 2. 1/4 roku 2022

10 rokov je spodná hranica. Súd môže trest znížiť na 6,8 rokov (v prípade ak sa páchateľ prizná)

Dôveruj ale preveruj!

Združenie Strom vykonalo unikátny prieskum cien konopy v Trnavskom kraji v rokoch 2020 až 2021. Spolu sa zúčastnilo prieskumu 195 účastníkov, pričom prieskum porovnával aj dáta z online predaja a “živých” prípadov.

Cena konopy v Trnavskom kraji, podľa respondentov, sa pohybovala v priemere okolo 5,5 € za 1 g. Niektorí účastníci dokonca uviedli, že nakupovali konopu aj za 3 € (25 respondentov), pričom najvyššia zistená cena bola 12 € (1 respondent).

Čo teda vyplýva z prieskumu ?

Údaje získané zo strany NPJ (Národná Protidrogová jednotka) preukazujú, že ceny konopy, ktoré zistila polícia, sa pohybovali od 10 € do 15 €. Teda najnižšia zistená cena políciou prostredníctvom NPJ bola takmer o 5 € vyššia ako priemerná cena zistená od užívateľov.

V dôsledku nesprávne určenej ceny tak v danom období v Trnavskom kraji dochádzalo k chybnému určovaniu trestov.

Identifikovali sme 7. prípadov prechvovateľov konopy, kde súdy omylom uložili vyšší trest, čo viedlo dohromady k uloženiu minimálne 60 rokov trestu odňatia slobody nad rámec stanovených sadzieb.

Pre prípady s trestami nad 10 rokov sa priemerne udeľovali tresty o 1 až 3 roky vyššie, čo poukazuje na výraznejší trestný postih v závažných prípadoch.

Identifikované chyby v súdnych rozhodnutiach zdôrazňujú potrebu presného a spravodlivého súdneho procesu.

Nesprávne určovanie hmotnosti

Dohovor OSN o návykových látkach definuje konopu (canabis) ako návykovú látku. Pričom výraz konopa (canabis) je v čl. 1 definovaný nasledovne: „Výraz konopa“ označuje kvitnúci alebo plodonosný vrcholček rastliny konopy (s výnimkou semien a listov, ktoré nemajú vrcholčeky), z ktorého živica nebola vylúčená, bez ohľadu na jeho použitie.“

Obsah THC sa mení v závislosti od časti rastliny. Nižšie uvedená tabuľka sa týka obsahu "celkového THC

Ako je to na Slovensku?

Slovenská právna úprava neprebrala danú definíciu konopy a za drogu sú považované tie časti konopy, ktoré zaradí pracovník Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (ďalej len „KEÚ PZ“) do svojej analýzy.

Prax KEÚ PZ je taká, že považujú za drogu všetky listy konopy. Pri suchých rastlinách je zarátavaná dokonca aj hmotnosť stoniek a niekedy aj semien. Takýto pracovný postup je metodologicky chybný a spôsobuje bezdôvodné navyšovanie hmotnosti a tým sa umelo zvyšuje rozsah trestného činu o tie časti rastlín, ktoré nie sú návykovou latkou podľa dohovoru OSN. Uvedené spôsobuje bezdôvodne navýšenie trestu.

Aký veľký je rozsah navýšenia ?

Stonky: V závislosti od pestovateľskej praxe a typu konopy môžu predstavovať 25-50% celkovej hmotnosti suchej rastliny.

Listy: Listy, vrátane menších listov obklopujúcich kvety (tzv. sugar leaves), môžu predstavovať približne 10-30% celkovej hmotnosti rastliny.

Semená: Semená sú vo väčšine prípadov malou časťou celkovej hmotnosti rastliny. V prípade, ak je konopa pestované primárne pre semená, môžu tvoriť až 10-20% hmotnosti rastliny, ale v iných prípadoch to môže byť len 1-5%.

Iné zistenia

Slovenská legislatíva nestanovuje hodnotu THC v konope​ po prekročení ktorej vzniká trestnosť skutku
Judikatúra určuje percentuálnu hranicu 2% THC alebo niekedy aj 1% THC
Zo štúdií, ktoré sú k dispozícií bolo zistené, že pri nízkych koncentráciách (do 5% THC) riziko vzniku závislosti prakticky neexistuje
Výsledky merania zo strany KEÚ PZ nie sú 100 %. Robia sa 2 merania a tolerujú sa odchýlky do 20 %
KEUPZ vedome navyšuje hmotnosť o časti rastlín konope, ktoré obsahujú THC pod 2 %

Koho vlastne stíhame za konopu a koľko stoja analýzy konope ?

  • V roku 2022 bolo podľa štatistík Generálnej Prokuratúry odstíhaných 1613 osôb za drogovú trestnú činnosť (§ 171- §172). Drogová trestná činnosť predstavuje cca. 5 % zo všetkých stíhaní za všetky trestné činy.
  • Pre porovnanie: takmer každý piaty páchateľ za posledných 5 rokov bol odsúdený za trestný čin spáchaný pod vplyvom alkoholu.
  • V priebehu rokov 2018 - 2021 bolo celkovo za drogovú trestnú činnosť (trestné činy podľa §§ 171 až 174) obvinených 4 847 osôb, z čoho 4 733 skočilo odsúdením (97,6 %). Z celkového počtu odsúdených až 2 332 prípadov súviselo s marihuanou, čo predstavuje takmer 50 %.
  • Takmer polovica obvinených (49,4%) bola mladších ako 30 rokov, čo naznačuje, že mladá generácia je značne zastúpená v týchto prípadoch. V prípade, že bol páchateľ odsúdený len za trestný čin v súvislosti s marihuanou, priemerný vek páchateľa bol 26 rokov!
  • Ďalším významným údajom je, že až 84,3% tých, ktorí čelia obžalobe, patria do vekovej skupiny do 40 rokov.
  • Pre porovnanie s korupčnými trestnými činmi (§328 - §336 B), bolo stíhaných 158 osôb, pričom táto skupina zahrňovala takmer výlučne osoby nad 30 rokov.
  • Cena toxikologickej analýzy pre tieto prípady sa pohybuje od 350 € do 5000 € za jeden posudok, čo ukazuje na výrazný rozsah nákladov. Ročne KEU PZ vykoná pravdepodobne takmer 1000 analýz konopy.
  • Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu odňatia slobody predstavovala 5 rokov a 4 mesiace. Súdy teda ukladajú za drogové trestné činy v priemere vyššie tresty ako vo väčšine prípadov.
  • V rokoch 2018 až 2021 bol za drogové trestné činy uložený 69 krát trest prepadnutia majetku, ktorý trest bol vyhlásený za protiústavný. K odškodneniu osôb nedošlo.
  • V danom období pri recidíve (opakované páchanie trestnej činnosti) tvorili 37 % z celkového počtu odsúdení za drogové trestné činy. Povedané ináč ak ma niekto problémy so závislosti tak ho neliečime ale trestáme prísnejšie.

 

Z údajov vyplýva, že len cca. 2,5 % zo všetkých odstíhaných prípadov je za nelegálnu držbu/obchodovanie s konopou. Napríklad majetková a hospodárska kriminalita predstavuje až 43 % podiel. Napriek tomu sú za drogy vyššie tresty odňatia slobody ako za iné trestné činy, pričom priemerný vek konopného väzňa je 26 rokov. Z údajov teda vyplýva, že súčasná legislatíva ma dopady najmä na mladú časť populácie. Taktiež je dôležité poznamenať, že finančné náklady spojené s analýzou, obhajobou majú dopad na úroveň prístupnosti spravodlivosti pre občanov, čo spôsobuje, že mladý, nízkopríjmový občan jednoducho akceptuje trest vypočítaný vyššie uvedeným chybným spôsobom, nakoľko nemá finančné prostriedky na svoju obhajobu. Uvedené vyplýva aj z dát, keď až 97,6 % prípadov končí odsúdením.

Zdroj dát:
Ministerstvo spravodlivosti
Generálna prokuratúra SR
Združenie Storm
#Frepepo
Odporúčané postupy IDENTIFIKÁCIE A ANALÝZY KONOPY A KONOPNÝCH PRODUKTOV
https://ja-sr.sk

Igor Ribar

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram