Advokátsky trh v Trnave

0 min.

Úvod

V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou predstavujeme analýzu "Advokátsky trh v Trnave: Trendy, Možnosti a Výzvy". Táto významná štúdia ponúka dôkladný pohľad na súčasný stav a budúce výhľady advokátskeho trhu v Trnave. Táto správa pokrýva najdôležitejšie aspekty advokátskeho trhu v Trnave, vrátane trendov v právnej oblasti, aktuálnych a očakávaných výziev, ako aj príležitostí pre rozvoj advokácie. Analýza sa zameriava na množstvo kľúčových faktorov, vrátane ekonomických, technologických a regulačných, ktoré ovplyvňujú trh. Prvá časť správy je venovaná prieskumu aktuálnych trendov v advokácii. Tieto trendy boli identifikované na základe rozsiahleho výskumu a sú podrobne analyzované, aby sa lepšie pochopil ich vplyv na advokátsky trh. Ďalej, správa skúma možnosti a výzvy, ktoré sú pred advokátskou profesiou v Trnave. Toto sa týka rôznych oblastí, vrátane technologických inovácií a zmien v právnej praxi. Správa je výsledkom prieskumu, ktorý sa uskutočnil počas niekoľkých mesiacov v roku 2022. Na prípadne pripomienky sa tešíme a budeme veľmi radi za poskytnutie spätnej väzby.

Koľko advokátov
je v Trnave?

V Trnave bolo v roku 2022 registrovaných celkovo 104 advokátov/advokátok.
Z tohto počtu bolo 67 advokátov zatiaľ, čo registrovaných advokátok bolo len 37.

Analýza dát za posledných 5 rokov ukazuje niekoľko zaujímavých trendov a možných výziev pre advokátsky trh v Trnave.

Z údajov je zrejmé, že počet advokátov v Trnave pravidelne rastie od roku 2018, s výrazným skokom v rokoch 2021 a 2022. V priemere sa v Trnave zapíše 10 advokátov ročne. Tento trend môže naznačovať zvyšujúcu sa dopyt po právnych službách, ale tiež predstavuje zvýšenú konkurenciu pre existujúce advokátske kancelárie.

Počet žien pôsobiacich ako advokátky v Trnave tiež pravidelne stúpa, čo ukazuje na zlepšovanie rodovej rovnosti v advokátskej profesii.

Zatiaľ čo počet nových advokátov stúpa, je tiež vidieť vysoký počet advokátov, ktorí ukončia alebo pozastavia každý rok svoju činnosť. Toto môže naznačovať problémy s udržateľnosťou praxe alebo so značnými profesionálnymi výzvami v Trnave. Významnú rolu v tomto probléme určite zohrala aj pandémia covid 19 a v neposlednom rade tiež odchod advokátov do dôchodku. Priemerne sa zo Zoznamu advokátov vyčiarkne alebo pozastaví svoju činnosť 10 advokátov ročne. Pričom výrazný nárast nastal v roku 2020.

Na základe týchto trendov je možné očakávať, že konkurencia na trhu právnych služieb v Trnave sa v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne zintenzívni. Výzvy, ktorým môžu advokáti čeliť, môžu zahŕňať potrebu prilákať a udržať klientov, zvládnuť zvýšenú konkurenciu a udržať profesionálnu udržateľnosť v oblasti s vysokou mierou ukončovania činnosti.

Z hlbšej analýzy vyplynulo, že veľa nových registrovaných advokátov má síce formálne sídlo v Trnave, ale prax vykonávajú v etablovaných kanceláriách, často aj mimo mesta Trnava. Dôležité je teda rozlišovať medzi advokátmi, ktorí sú formálne registrovaní v Trnave, a tými, ktorí tu vykonávajú skutočnú právnu prax. Trend je ale jasný. Klesá počet nových, tradičných jedno osobových regionálnych kancelárií, pričom stúpa počet advokátov, ktorí sú asociovaní vo väčších kanceláriách.

Tento záver nepriamo indikuje aj zistenie, že len 20 % advokátov samostatne prezentuje svoju činnosť v online priestore, či už cez sociálne siete alebo cez webové sídlo.

Hoci prítomnosť veľkého počtu formálne registrovaných advokátov môže znamenať zvýšenú konkurenciu, skutočný vplyv na trh bude závisieť od toho, koľko z týchto advokátov skutočne vykonáva svoju prax v Trnave a samostatne. Aj keď existujú riziká, existujú aj možnosti pre tých, ktorí sú pripravení prispôsobiť sa a inovovať v dynamicky sa meniacom trhu právnych služieb.

Ako ľudia vyhľadávajú advokátov v Trnave v online priestore?

Analyzovali sme 252 relevantných kľúčových slov. Zistili sme, že približne polovica vyhľadávaní súvisiacimi s právnymi službami obsahuje okrem právnej služby aj lokalitu. Vo väčšine prípadov ide o krajské alebo okresné mesto.

V Trnavskom kraji sa vyhľadáva mesačne viac ako 252 dopytov spojených so slovami právnik, advokát alebo advokátska kancelária.
Spolu je to priemerne 2630 vyhľadávaní za mesiac.

Ak zoberieme pohľad na celú SR tak, Trnavský kraj zastupuje až 26% vyhľadávaní spojených s právnikmi a advokátmi v celej Slovenskej republike. Toto je významný podiel, ktorý naznačuje silný dopyt po právnych službách v kraji, a môže predstavovať príležitosti pre právnické firmy a advokátov, ktorí tu pôsobia. V rámci trnavského kraja ľudia najčastejšie hľadajú právnik v Trnave (viac ako 280x mesačne). Druhým mestom v poradí je Hlohovec, nasleduje Dunajská Streda, a potom Galanta. Treba ale zdôrazniť, že nie vždy keď ľudia zadávajú do vyhľadávača slovo právnik, advokát, aj skutočne hľadajú advokáta. Napríklad v Trnave sa nachádza reštaurácia ktorá má v názve slovo “… u Právnika“, čo spôsobuje, že ľudia cez kľúčové slová právnik Trnava, vyhľadávajú napr. denné menu. Taktiež ľudia zadávajú často dopyty spojené s filmami ako napríklad "advokat csfd", "advokat film netflix", "advoca at drink" a podobné dopyty, na ktoré sa v prípade nesprávneho nastavenia reklama zobrazí, a ktoré vám budú míňať peniaze učené na reklamu. Nie vždy sa tomu ale dá úplne vyhnúť.

Kľúčové slová 

Priemerné hľadanie za mesiac

advokad csfd 

30,00

advokaat drink 

10,00

advokat a pravnik

10,00

advokat cennik

10,00

advokat film

10,00

advokat film netflix

10,00

advokat menu

10,00

advokat menu

10,00

Aký typ právnych služieb dominuje v Trnave?

Istý pohľad o rozsahu trhu poskytujú štatistiky okresného súdu v Trnave za vybrané služby za posledné 4 roky.
Zdroj dát:

 
Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenská advokátska komora 
https://trends.google.com/trends/?geo=SK 
www.google.com

Igor Ribar

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram