a

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Menu
 

Trestné právo

Právna analýza trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok

V Ribar & Partners vždy bojujeme 🤜 za spravodlivý a primeraný trest pre našich klientov a obzvlášť v prípadoch kde klientom za malé množstvom marihuany hrozia 10 -15 ročné tresty. Súčasný stav je nevyhovujúci a treba ho zákonne upraviť, preto sa spojili rodiny našich klientov, ktoré sme podporili právnou analýzou a vytvoril sa otvorený list ktorý upozorňuje na súčasný stav. List je verejné dostupný na www.slobodapreroba.sk Analýza pomohla diskusiu o marihuane zvecniť a opätovne otvorila debatu o neprimeraných trestoch za drogy. Text analýzy: Úvodom by sme chceli upozorniť, že cieľom analýzy je  priniesť do diskusie ohľadom trestania za drogové trestnú činnosti málo pertraktovaný eurokomfortný pohľad na súčasnú legislatívu Slovenskej republiky, nakoľko nie...

Continue reading

Drogová trestná činnosť v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

Dňa 11.6.2020 Súd­ny dvor (pr­vá ko­mo­ra) vy­dal roz­su­dok vo ve­ci C‑634/1. Pred­me­tom da­né­ho ko­na­nia bol návrh na za­ča­tie pre­ju­di­ciál­ne­ho ko­na­nia po­da­ný Ok­res­ným sú­dom Słupsk, Poľ­sko. Návrh na za­ča­tie pre­ju­di­ciál­ne­ho ko­na­nia sa tý­kal vý­kla­du člán­ku 4 ods. 2 písm. a) rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia Ra­dy 2004/757/SVV z 25. ok­tób­ra 2004, kto­rým sa sta­no­vu­jú mi­ni­mál­ne us­ta­no­ve­nia o zna­koch skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov a tres­tov v ob­las­ti ne­zá­kon­né­ho ob­cho­du s dro­ga­mi v spo­je­ní s člán­kom 2 ods. 1 písm. c) toh­to rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia, ako aj člán­kov 20, 21 a 49 Char­ty zá­klad­ných práv Európ­skej únie....

Continue reading