Zmluva o vývoji a implementácii softvéru (Service Agreement)

4 min.
Vypracovanie zmluvy o vývoji a implementácií softvéru

5 ustanovení, ktoré by ste mali skontrolovať pred podpísaním Zmluvy o vývoji a implementácii softvéru

1. Definície pojmov sú zahrnuté a sú zrozumiteľné a jasné pre obe strany

Tak ako aj pri iných zmluvách, aj táto musí byť napísaná jasne, zrozumiteľne a precízne pre obe zmluvné strany, aby neskôr nedošlo k nejasnostiam. Na začiatku je dôležité jasne vymedziť, o aký softvér ide, teda aký softvér sa bude vyvíjať a zároveň jasne definovať aj všetky prípadné doplnkové služby, ktorá by mala zmluva pokrývať. Jednoducho povedané, treba jasne definovať, čo bude vývojár podľa zmluvy poskytovať a naopak nebude. Na to, aby bola zmluva prehľadná, je potrebné používať jasné definičné pojmy a zároveň odporúčame zmluvu uzavrieť v písomnej forme.

Napríklad: „Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa softvér, ktorý je presne definovaný v Prílohe č. 1. Jeho implementácia, cena a podmienky sú ďalej ustanovené v tejto Zmluve. Špecifikácia softvéru a rozsah licencií sú stanovené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.“

Povinnosťou objednávateľa, teda v našom prípade klienta, ktorý si dal softvér vytvoriť, je zaplatiť zhotoviteľovi, teda vývojárovi dohodnutú odmenu uvedenú v zmluve, a taktiež mu poskytnúť súčinnosť.

2. Typ a charakter softvéru a licencie je vhodný na naplnenie účelu zmluvy

Ako sme už vyššie v texte spomenuli, tak ako každá iná zmluva, aj zmluva o vývoji a implementácii softvéru musí byť vymedzená jasne, zrozumiteľne a precízne, aby sme sa hneď na začiatku vedeli vyvarovať prípadným pochybnostiam. Jasne definovaný charakter softvéru a licencie, ich obsah či rozsah dopomáhajú k efektívnejšiemu naplneniu účelu zmluvy.

3. Písanie a odovzdanie technickej dokumentácie a zdrojového kódu sú výslovne zahrnuté

Zdrojový kód je forma, v ktorej človek (zhotoviteľ) píše počítačový program, teda vytvára softvér. Zdrojový kód slúži na to, aby človek mohol jednoducho a prehľadne robiť zmeny v počítačovom programe. K prehľadnosti prispieva aj možnosť ku každému príkazu písať komentáre. Zdrojový kód by však mal v ideálnom prípade byť ľahko zrozumiteľný a jeho činnosť na prvý pohľad jasná - k tomu prispieva o. i. použitie vhodných zaužívaných identifikátorov a štruktúrovanie.

V praxi sa zvykne stávať, že záujmy zhotoviteľa a klienta sú v určitom zmysle protichodné, nakoľko zhotoviteľ (vývojár) sa ich nechce pustiť, no na druhej strane klient usiluje o zabezpečenie budúcnosti a chodu softvéru. Avšak protichodnosť záujmov nie je žiadnou novinkou – ak zhotoviteľ poskytne klientovi zdrojové kódy, klient v tom okamihu nadobudne určitú nezávislosť od vývojára, zatiaľ čo vývojár prichádza o potencionálneho zákazníka.

Nech sa strany dohodnú akokoľvek, v zmluve treba upraviť čo sa stane so zdrojovými kódmi.

4. Vendor lock-in efekt nie je zahrnutý

Proprietárne uzamknutie (vendor lock-in), alebo aj uzamknutie klienta, robí klienta závislým na produktoch a službách konkrétneho dodávateľa (vývojára) tým, že vytvára značné náklady a prekážky proti prechodu k produktom a službám iných dodávateľov. To možno dosiahnuť napríklad použitím neštandardizovaných súčastí produktu, ktoré sú chránené patentom alebo vynútením rokovacieho konania bez uverejnenia. Rigidný vzťah medzi zadávateľom a dodávateľom zákazky má znaky minimálnej konkurencie a vyššej ziskovosti dodávateľa (ROI priemerne o polovicu vyššej).

Vyviazať sa z lock-in je väčšinou veľmi nákladná záležitosť, niekedy je nutné celý softvér odpísať a prepísať. Uzamknutie, ktoré vytvára bariéry pre vstup na trh, sa dá vyhnúť protimonopolnými opatreniami.

5. Exitové situácie sú starostlivo upravené

V prípade, ak zhotoviteľ zhotovuje klientovi softvér na mieru, čo vo väčšine prípadov tak je, musí mu udeliť aj potrebnú licenciu. V licencii  bude uvedený rozsah, spôsob použitia, účel a oprávnenia. Z dojednanej licencie medzi zmluvnými stranami musí byť jasne vymedzené, kto je (alebo bude) oprávnený užívať softvér, koľko má prístupov a na ako dlhý časový úsek mu to bude sprístupnené.

Nechajte si profesionálne vypracovať zmluvu. Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Igor Ribar

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram